Voorbereidende Vergadering
16.05.22

Verslag van de voorbereidende vergadering dd. 16 mei 2022, georganiseerd door het Hof van Beroep te Brussel en bedoeld om informatie te vertrekken aan de advocaten

De vergadering werd voorgezeten door mevrouw MASSART, eerste voorzitter van het Hof van Beroep.

Ze begon haar uiteenzetting met uit te leggen dat er binnen het Hof van Beroep drie teams werden gecreëerd.

Het eerste team bestaat uit magistraten die zullen zetelen in het Hof van Assisen.

Het Hof van Assisen zal worden voorgezeten door mevrouw MASSART.

De plaatsvervangende voorzitter zal mevrouw Sophie DEMARS zijn.

De feitelijke assessoren zullen de heren Marc VANWELKENHUYSEN et Thibault de SAUVAGE zijn.

De plaatsvervangende assessoren moeten nog worden aangesteld door de voorzitter van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in BRUSSEL.

Het tweede team dat binnen het Hof van Beroep werd samengesteld is belast met de communicatie en de organisatie van het proces.

Dit tweede team wordt geleid door mevrouw Anne LECLERCQ en het bestaat verder uit de heer Luc HENNART en mevrouw Sophie VAN BREE.

Het derde team is samengesteld uit 5 of 6 griffiers onder leiding van mevrouw Frédérique SIMONS.

Vande zijde van het Federaal Parket zullen twee afgevaardigden het proces volgen, namelijk de heer Bernard MICHEL en mevrouw SOMMERS, die ondersteund worden door een team van andere leden van het Federaal Parket.

Er werd al bevestigd dat de debatten zullen doorgaan in Paleis JUSTITIA in Haren, meer bepaald in zaal Popelin.

De inleidende zitting zal doorgaan op 12 september 2022 om 09.00 uur.

Bedoeling van deze zitting is om de lijst met getuigen vast te leggen.

Het Federaal Parket moet minstens 10 dagen voor de zitting van 12 september de lijst overmaken van getuigen die ze wensen te laten horen door het Hof.

Minstens 5 dagen voor de inleidende zitting kunnen de advocaten deze lijst dan aanvullen en overmaken.

Indien slachtoffers wensen gehoord te worden door het Hof kan dat op twee manieren :

-       Als partij indien ze zich al burgerlijke partij gesteld hebben

-       Als getuige indien ze zich nog niet burgerlijke partij gesteld hebben

Best zouden de slachtoffers die dat wensen worden gehoord als procespartij (burgerlijke partij) want indien ze als getuige gehoord worden mogen ze de debatten niet bijwonen voor ze effectief gehoord werden.

Na de inleidende zitting van 12 september zal er een tussenarrest worden uitgesproken waarin de namen worden vermeld van de getuigen die zullen worden gehoord. Belangrijk is evenwel dat er in de loop van de debatten ook nog andere getuigen kunnen worden gehoord mocht de voorzitter krachtens haar discretionaire bevoegdheid hiertoe beslissen.

Het tijdstip waarop elk van de getuigen zal worden gehoord wordt later kenbaar gemaakt.

De voorzitter heeft de bedoeling niet alle getuigen te laten dagvaarden vanaf september maar ze te laten dagvaarden al naargelang van de vordering van de debatten.

Een tweede zittingsdatum is vastgelegd op 10 oktober 2022 om 09.00 uur. Tijdens deze zitting zal de jury worden samengesteld.

Op dit ogenblik werden er al 600 kandidaat-juryleden geloot.

Het samenstellen van de jury zal op 10 oktober hoogstwaarschijnlijk de hele dag in beslag nemen.

De tweede zitting ten gronde zal plaatsvinden op 13 oktober 2022 om 09.00 uur.

Ook op 14 oktober 2022 om 09.00 uur zal er een zitting plaatsvinden.

Vanaf 17 oktober 2022, werden er zittingen voorzien van maandag tot en met donderdag, in principe van 09.00 tot 17.00 uur.

De vrijdag wordt als rustdag voorzien behalve indien de debatten ernstige vertragingen dreigen op te lopen.

Voor wat betreft de schoolvakanties zal een opschorting van de debatten voorzien worden van 31 oktober tot 6 november (herfstvakantie) en van 26 december 2022 tot en met 2 januari 2023 (kerstvakantie).

De debatten zullen dus hernomen worden op 3 januari 2023 en uitzonderlijk zal er ook een zitting plaatsvinden op vrijdag 6 januari 2023.

Voor wat betreft de krokusvakantie zullen de debatten in principe worden opgeschort van 20 februari tot 26 februari 2023.

Er zullen zittingen worden voorzien om de identiteiten van de burgerlijke partijen op te nemen alsook om akte te nemen van eventuele nieuwe burgerlijke partij-stellingen.

Het Federaal Parket werkt op dit ogenblik aan de akte van beschuldiging (die sowieso meer dan 400 pagina’s zal beslaan). In de loop van de maand juni zullen wij daarvan een kopie ontvangen. Belangrijk is wel dat deze akte van beschuldiging aan de respectieve beschuldigden moet worden betekend minstens 20 dagen voor aanvang van de debatten.

De zittingen gaan door in zaal Popelin van het JUSTITIA-gebouw.
170 personen kunnen in deze zaal plaats nemen.

Er werd voorzien dat de plaatsen in deze zaal worden voorbehouden voor de beschuldigden en hun raadslieden, voor 30 advocaten van burgerlijke partijen en voor een honderdtal burgerlijke partijen in persoon.

Naast de zaal Popelin zullen er relais-zalen ter beschikking zijn die audio-visueel met de zittingszaal in verbinding staan en waarbij interactie mogelijk is.

Andere zal zullen ook ter beschikking gesteld worden van het publiek maar dan zonder de mogelijkheid tot interactie met de zittingszaal.

Een aparte zaal zal in het JUSTITIA-gebouw worden voorbehouden voor de pers.

Specifiek voor dit proces en tijdens de gehele duur ervan zal de griffie van het Hof van Assisen worden ondergebracht in het JUSTITIA-gebouw.

Van zodra mogelijk zal er een plaatsbezoek worden georganiseerd samen met de FOD Justitie, het team « organisatie » van het Hof van Beroep en de balie om zo te trachten de zalen optimaal voor te bereiden (op dit ogenblik hebben de zal bijvoorbeeld geen stopcontacten, zodat PC’s en GSM-toestellen niet kunnen worden opgeladen …).

Het strafdossier is op dit ogenblik ter beschikking op de griffie ; daar wordt het op nieuwe USB’s geladen van minimum 32 MB.

Dit is het strafdossier zoals het was samengesteld op het ogenblik van de behandeling van de zaak voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling (K.I.).

De aanvullende stukken die aan het dossier zullen worden toegevoegd, zullen later beschikbaar zijn.

Een advocate heeft de wens geuit dat het strafdossier in een cloud zou worden geplaats zoals dat bij het proces in Parijs ook het geval was. Op die manier zouden de advocaten gemakkelijk kennis kunnen nemen van de nieuwe stukken die tijdens de debatten aan het strafdossier worden toegevoegd.

Mevrouw de voorzitter gaf aan dat een initiatief in die zin zou moeten genomen worden door de balie (de cloud van het proces in Parijs werd gecreëerd door de balie van Parijs). 


Meester Nicolas ESTIENNE

17.05.2022

 


Réunion préparatoire
16.05.22