Debatten over Burgerlijke Vorderingen
09/04/2024
Aan het einde van deze lange, beproevende maar ook leerzame Assisenprocedure, vol misverstanden en frustraties, maar ook met af en toe vrijheid van meningsuiting en relevante inzichten, en bij gebrek aan cassatieberoep door de beschuldigden tegen de veroordelende arresten van het Brusselse Hof van Assisen, is het nu tijd voor de debatten over de burgerlijke vorderingen tegen de veroordeelden.

De wet schrijft voor dat het Hof van Assisen tijdens deze fase over de burgerlijke belangen zitting houdt in aanwezigheid van de 3 beroepsmagistraten, met uitsluiting van de 12 effectieve juryleden en de plaatsvervangende juryleden.

De zittingsdagen bij het Hof van Assisen, met als inhoud de schadevorderingen van de slachtoffers, vinden plaats op de volgende dagen/tijdstippen:

- Dinsdag 16 april vanaf 14 uur;
- Woensdag 17 april vanaf 14 uur;
- Donderdag 18 april vanaf 14 uur;
- Maandag 22 april vanaf 14 uur;
- Dinsdag 23 april vanaf 14 uur (reserve dag).

De zittingen vinden steeds plaats in de lokalen van het gerechtsgebouw.

De veroordeelden zijn niet verplicht om persoonlijk aanwezig te zijn aangezien zij wettelijk vertegenwoordigd kunnen worden door hun advocaat.

U bent uiteraard welkom om persoonlijke aanwezig te zijn als burgerlijke partij, doch u bent hiertoe geenszins verplicht aangezien u wettelijk vertegenwoordigd wordt door V-Europe.
Wij dringen niet aan op uw persoonlijke aanwezigheid gelet op het feit dat de debatten voornamelijk van technische aard zullen zijn en het uiteraard onmogelijk is om de individuele zaak van ieder van u te bepleiten.

U bent op de hoogte van het feit dat er voor elk van u, op schriftelijke wijze, een persoonlijke schadevordering (met bewijsstukken) werd ingediend. Deze schadevorderingen werden grondig voorbereid en ingediend door het team van advocaten van V-Europe.

De fase van de burgerlijke vorderingen is aldus meer een schriftelijke procedure. Het Hof van Assisen (de drie raadsheren) zal in de komende maanden een uitspraak doen. Daarbij zal het Hof van Assisen oordelen over de schadevergoeding van elk slachtoffer die een schadevordering heeft ingediend.

Enkel de veroordeelde Hervé BAYINGANA heeft aangegeven te betwisten dat hij een schadevergoeding en rente verschuldigd is. Wij hebben hem reeds duidelijk geantwoord dat zijn standpunt onjuist is. Mr. MASSET zal over dit aspect ook nog ter zitting pleiten, in principe vanaf de middag van 16 april.

Het team van V-Europe heeft zich voorbereid om de belangrijkste principekwesties en zelfs zeer specifieke aspecten te bepleiten. Het team van V-Europe is klaar om alle vragen van het Hof van Assisen te beantwoorden.

Één ding is zeker: het Hof van Assisen kan de schuldigen veroordelen om aan de burgerlijke partijen het gevraagde bedrag te betalen, of minder. Het Hof van Assisen kan geen hoger bedrag dan het gevraagde toekennen.

Andere slachtoffers, of ze nu deel uitmaken van een groep (L4B) of niet, pleiten in hun eigen naam of via hun raadsman, volgens hun eigen keuze en procedures.

Feit blijft dat elke schadevordering moet worden ondersteund door schriftelijke stukken. V-Europe heeft, binnen de wettelijk voorgeschreven vorm en termijn, voor elk van u een schadevordering ingediend met ondersteunende documenten.

Er worden geen betalingen van de veroordeelde partijen verwacht, aangezien zij allen insolvabel zijn. Er zullen wel betalingen worden verzocht aan de fondsen voor slachtofferhulp, fondsen voor bedrijfsongevallen, werkgevers, verzekeraars of andere derdebetalers, met verwijzing naar het arrest op burgerlijk gebied (de toegekende schadevergoeding).

Deze fase van het debat over de burgerlijke vorderingen en het aankomende arrest zijn belangrijk omdat ze, na zoveel jaren, voor slachtoffers het hoogtepunt vormen van de strafzaak tegen de beschuldigden.

Het team van V-Europe wenst u veel succes en blijft tot uw beschikking.


in News
Débats sur les Réclamations Civiles
09/04/2024